Startsidan - Stensåns vattenråd

 

Senast uppdaterad 11 mars 2016


Stensåns Vattenråd bildades som en intresseförening enligt EU:s vattendirektiv år 2008 och ombildades 2014 till en ideell förening med status som juridisk person med både yttrande- och yrkanderätt.


Det innebär att man nu har större tyngd som remissinstans gentemot myndigheter och organisationer. Man även kan driva egna projekt. Verksamheten finansieras med ett mindre årligt bidrag från statliga Havs- och vattenmyndigheten, HAV, med säte i Göteborg. Länsstyrelsen kan bidra med projektpengar och Laholms kommun bidrar något med en administrativ sekreterare.


Enligt EU:s ramdirektiv för vatten, skall samtliga länder vara indelade i avrinningsområden med vattendelare som skiljelinjer. Varje avrinningsområde organiseras i ett vattenråd.


Stensåns vattenråd skall verka för en hållbar förvaltning av vattenresurserna i enlighet med direktivet och samordna intressena vad gäller alla vattenfrågor - alltifrån hav, grundvatten, sjöar och vattendrag - allt från Stensån som mynnar ut i Laholmsbukten i kattegatt, ner till minsta bäck och dike.


Delar av fyra kommuner ingår i Stensåns Vattenråd - Båstads, från havet i Laholmsbukten till länsgränsen vid E6 - Laholms, från E6 till länsgränsen vid Stavershult vid riksväg 25 - där tar Örkelljunga kommun vid upp till källområdet i mossarna nordväst om Skånes Fagerhult. En mycket liten del norr om Rössjöholm tillhör Ängelholms kommun - se kartan högst  upp på denna sidan.


Avrinningsområdet är långsmalt i väst-östlig riktning - ca 40 km från källa till kust. Areal är ca

285 km2 ( 28 500 ha) och karaktäriseras av den snabba tillrinningen från Hallandsås nordsluttning. Den orsakar kraftiga översvämningar vid snösmältning och ihållande eller häftiga regn, vilket framförallt ställer till problem för jordbruket. Hårdgjorda ytor, inte minst motorvägen E6 över Hallandsås, förvärrar problemen.


Stensåns Vattenråd ingår i en Samverkansgrupp för Vattenråd i Halland, som anordnar temadagar för att höja kunskapsnivån och utbyta erfarenheter. 2015 bildades Kattegatts Kustvattenråd som sträcker sig från Skälderviken till norra Bohuslän.


Ett antal mindre sjöar i den övre delen

och många biflöden och diken av-

vattnas alla till Stensån, som mynnar ut

i Laholmsbukten vid Båstad.

Hemsidan är under uppbyggnad och kommer efterhand att hållas aktuell och kompletteras med fler bilder m m.


Länkar >> till andra sidor eller kartor kommer efterhand att kopplas upp - det kan dröja ett tag, så besök gärna sidan igen!


Har du synpunkter på utformningen är du välkommen att höra av dig till Leif Filipsson, som är webbansvarig


Mejla till: leif.filipsson@telia.com

eller ring: 0709-647 647

>>>>>Stensåns utlopp i Laholmsbukten vid Båstad. I bakgrunden Hallandsås.

Stensåns källa, det första rinnande vattnet i ett                    nygrävt dike NV Skånes Fagerhult ca 4 mil från havet och rinner hela vägen till ..............>>>>>>

Uppströms Vindrarps bro ......var är Stensån? ...... någonstans till höger i ”insjön”, där vattennivån är 3,7 m över lägsta vattenstånd

Lågvatten nedströms Vindrarps bro

jämför med bilden nedan från samma plats!

Högvatten vid Vindrarps bro. Största uppmätta skillnad mellan lägsta och högsta vattenstånd är 3,7 m.

Uppströms Åstarps bro gör Stensån skäl för namnet

Källan är belägen ca 630 mil, 5 km och 750 m norr om ekvatorn och ca 137 mil, 4 km och 480 m öster om Greenwich. Det ger

x-koordinaten: 630 5 750

y-koordinaten: 137 4 480       

Mynningen har

x-koordinaten

y-koordinaten

Jordbrukslandskap med betesmarker vid Vindrarp